SK EN

INFORMAČNÉ MEMORANDUM
Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov

 


OBSAH:

Všeobecné informácie
Správca osobných údajov
Údaje, ktoré spracovávame
Dôvody a účel spracovania
Práva dotknutých osôb
Neposkytnutie osobných údajov, Odvolanie súhlasu, Návrh na začatie konania
Zodpovedná osoba
Slovník pojmovVšeobecné informácie

Nové pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a tiež Zákon č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platia s účinnosťou odo dňa 25. mája 2018.

Spoločnosť ECS Slovensko,  s r.o., Opletalova 75, 841 07  Bratislava, SR, IČO: 44 996 365, by vás, ako prevádzkovateľ, rada informovala, že rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými prichádza do kontaktu; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo inou stranou. Je preto pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva.

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste odberateľ, dodávateľ, zamestnanec alebo uchádzač o pracovnú pozíciu, prípadné iná dotknutá osoba. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, ako aj nášho sídla, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať.

Pripravili sme pre vás toto „Informačné memorandum“, a odporúčame vám, aby ste si ho prečítali, za účelom získania informácií, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

V prípade ak aj po jeho prečítaní budete mať na nás nejaké otázky, tieto vás poprosíme zaslať prostredníctvom emailu na adresu: gdpr@sk.ecs-engineering.net, prípadne na adresu prevádzkovateľa ECS Slovensko,  s r.o., Opletalova 75, 841 07  Bratislava, SR.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť ECS Slovensko,  s r.o., Opletalova 75, 841 07  Bratislava, SR, IČO: 44 996 365, ktorej ste poskytli svoje osobné údaje pre splnenie jedného alebo viacerých účelov. Správca spravuje vaše osobné údaje, spracováva, disponuje s nimi a je zodpovedný za ich zákonné spracovanie. Vo vzťahu k správcovi si môžete uplatniť svoje práva.

Údaje, ktoré spracovávame

Spracovávame len také osobné údaje, aby sme vám mohli navrhnúť profesionálne služby a produkty a súčasne, aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti a chránili svoje oprávnené záujmy. Údaje zhromažďujeme predovšetkým o zamestnancoch a našich obchodných partneroch.

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

Identifikačné údaje:

Takýmito údajmi sú meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie, váš stav, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti (pas, občiansky preukaz), adresa bydliska, štátna príslušnosť, národnosť, pokiaľ podnikáte aj IČO a adresa spoločnosti, ktorú zastupujete.

Identifikačné údaje spravujeme v rozsahu, ktorý nám zákon umožňuje, aby sme si splnili svoju zákonnú povinnosť, ale aj záväzky vyplývajúce zo zmluvy s vami alebo oprávnený záujem.

Kontaktné údaje:

Spracovávame aj telefónne číslo a email. Spracovávame aj údaje, ktoré sú prepojené s produktmi a službami, ktoré od nás využívate.

Ochrana majetku - Kamerové záznamy

Z dôvodu ochrany majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v areáli spoločnosti prevádzkujeme aj záznam z kamerových systémov. Priestory, ktoré sú nahrávané, sú zreteľne označené, aby ste boli informovaní, kde tento priestor začína a končí. Kamerové záznamy sa používajú len k účelu ochrany majetku a zdravia osôb.

Dôvody a účel spracovania:

Spracovávame vždy osobné údaje, ktoré získame od vás alebo ich od vás získajú tretie strany, napr. personálne agentúry, ktoré nám na základe vášho súhlasu poskytnú vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu.

 • Spracúvanie osobných údajov na účely nevyhnutné podľa osobitného predpisu
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti
 • Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby

 • Činnosť
  (čo robíme s OÚ)

  Účel spracúvania
  (prečo to robíme)

  Právny základ spracovateľskej činnosti

  Kategórie dotknutých osôb

  Osobné údaje si odovzdávame so Sprostredkovateľom

  Príprava  na prijatie + vstupný pohovor

  Rámcová zmluva so spracovateľom

  Uchádzač o zamestnanie

  Uchovávame údaje pre prípravu zamestnaneckej zmluvy

  Príprava  na prijatie+ vstupný pohovor

  Súhlas

  Uchádzač o zamestnanie

  Ukladáme do spisu zamestnanca

  Určenie kvalifikácie potenciálneho zamestnanca

  Súhlas

  Uchádzač o zamestnanie

  Použijeme pre registráciu zamestnanca podľa presne stanovených pravidiel daných zákonom

  Musíme splniť zákonné povinnosti pre prijatie zamestnanca a jeho registráciu

  zak. Č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v pl. Znení, zak. Č. 461/2003 Z.z. O socialnom poistení v pl. Znenení, zak. Č. 584/2004 Z.z. O zdravotnom poistení v pl. Znení, zak.č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov v pl.  znení

  Zamestnanec firmy

  Použijeme pre odhlásenie zamestnanca podľa presne stanovených pravidiel daných zákonom

  Musíme splniť zákonné povinnosti  pre odhlásenie zamestnanca a jeho ukončenie registrácie

  zak. Č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v pl. Znení, zak. Č. 461/2003 Z.z. O socialnom poistení v pl. Znenení, zak. Č. 584/2004 Z.z. O zdravotnom poistení v pl. Znení, zak.č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov v pl.  znení

  Zamestnanec firmy

  Uchovávame pre prípravu zamestnaneckej zmluvy

  Príprava  na prijatie + vstupný pohovor

  Súhlas

  Uchádzač o zamestnanie

  OÚ  sa uchovávajú pre evidenciu agentúrnych pracovníkov

  Máme povinnosť zo zákona

  zak.č. 5/2004 Z.z v pl. Znení, Povolenie z 29.07.2008 AA2008/36/328/11612/0ISS UPSVaR Odbor sprostredkovania, zak. Č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v pl. Znení, zak. Č. 461/2003 Z.z. O sociálnom poistení v pl. Znení, zak. Č. 584/2004 Z.z. O zdravotnom poistení v pl. Znení, zak.č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov v pl.  znení, zak č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pl. znení

  Agentúrny zamestnanec

  OÚ vložíme do archívu

  Pre evidenciu dochádzky agentúrnych zamestnancov

  Oprávnený záujem

  Agentúrny zamestnanec

  Údaje o odtlačku sa ukladajú do prístupového systému

  Pre evidenciu dochádzky agentúrnych zamestnancov

  Oprávnený záujem

  Agentúrny zamestnanec

  Tlač zo systému  Patrol

  Chceme vytvárať zostavy s dochádzkou, ktoré slúžia pre vyhotovenie výplat

  Oprávnený záujem

  Agentúrny zamestnanec

  Nahráme do dochádzkového systému

  Zabezpečenie technického chodu dochádzkového systému

  Oprávnený záujem

  Zamestnanec firmy

  Dodávateľovi/ Výrobcovi poskytneme len počty kusov  a rozmery

  Ochrana zamestnanca voči úrazom pri práci a následkoch

  Oprávnený záujem

  Zamestnanec firmy

  Dodávateľovi poskytujeme anonymizované osobné údaje a údaje pre výrobu odevov

  Potrebujeme poskytnúť výrobcovi rozmery oblečenia

  Oprávnený záujem

  Zamestnanec firmy

  OÚ odosielame lekárovi

  Evidencia pre lekárske prehliadky

  zak. Č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v pl. Znení,

  Zamestnanec firmy

  Osobné údaje sa odosielajú odberateľovi pre evidenciu

  Evidencia pre lekárske prehliadky pre odberateľa - vysokozdvižné vozíky

  Oprávnený záujem

  Zamestnanec firmy

  Osobné údaje sa odosielajú odberateľovi pre evidenciu

  Overenie, či zamestnanec môže vykonávať špecializovanú činnosť- posluch

  Oprávnený záujem

  Zamestnanec firmy

  OÚ údaje spracováva SDC

  Pre spracovanie zamestnaneckých cestovných náhrad

  zak. Č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v pl. znení, zak. Č. 461/2003 Z.z. O sociálnom poistení v pl. znení, zak. Č. 584/2004 Z.z. O zdravotnom poistení v pl. znení, zak.č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov v pl.  znení, zak. č. 663/2007  Z.z. O minimálnej mzde v pl. znení, zak. č. 283/2002  Z.z. O cestovných náhradách v pl. znení,


  Zamestnanec firmy

  Evidujeme osoby, ktoré budú naše produkty dodávať a tiež predávať ďalej

  Dodávky tovaru

  Oprávnený záujem

  Dodávateľ

  Evidujeme odberateľské kontakty

  Dodávky tovaru

  Oprávnený záujem

  Dodávateľ

  Poskytujeme  tretej strane prezentačné školenie

  Zabezpečenie evidencie pre školenie Vzdelávame zamestnancov

  Súhlas

  Zamestnanec firmy

  Evidujeme, ktorí zamestnanci školením prešli

  Zabezpečenie evidencie pre školenie Vzdelávame zamestnancov

  Súhlas

  Zamestnanec firmy

  Poskytujeme  tretej strane prezentačné školenie

  Zabezpečenie evidencie pre školenie Ochrana zdravia pri práci

  zak. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v pl. Znení, zak č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pl. znení

  Zamestnanec firmy

  Poskytujeme  tretej strane prezentačné školenie

  Zabezpečenie evidencie pre školenie Požiarna ochrana školenie

  zak. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v pl. Znení, zak č. 121/2002 Z.z. O požiarnej ochrane v pl. znení

  Zamestnanec firmy

  Poskytujeme  tretej strane prezentačné školenie

  Ochrana zdravia pri práci konkrétnej podmienky

  zak. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v pl. Znení, zak č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pl. znení

  Zamestnanec firmy

  Evidujeme  členov zamestnaneckej rady

  Výplata mzdy pre členov zamestnaneckej rady

  Oprávnený záujem

  Zamestnanec firmy

  Práva dotknutých osôb:

  Chceme vás zároveň informovať, aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu, resp. doplnenie
 • právo na výmaz,
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo na prenosnosť  údajov
 • právo uplatniť námietku
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami, zahŕňajúce aj profilovanie
 • právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
 • Právo na prístup k osobným údajom

  Pokiaľ nás ako správca aktívne oslovíte so žiadosťou o prístup k osobným údajom, budeme vás informovať, či sú vaše osobné údaje spracovávané a pokiaľ sú spracovávané. Budeme vás informovať za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie dotknutých osobných údajov, zoznam príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ktorým boli vaše osobné údaje sprístupnené, dobu po ktorú budeme vaše osobné údaje uchovávať, budeme vás informovať o vašom práve požiadať o opravu alebo výmaz osobných údajov, vzniesť námietku, informácie o vašom práve podať sťažnosť na dohliadajúcom orgáne, budeme vás informovať o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak sme ich získali od niekoho iného ako od vás, či vo vašom prípade dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a pokiaľ by sme vaše osobné údaje nespracovávali, musíme vás o tom informovať.

  Právo na opravu, doplnenie

  Máte právo na to, aby sme opravili vaše osobné údaje, pokiaľ zistíte, že sú nepresné, resp. nesprávne a využijete toto svoje právo./p>

  Právo na výmaz

  Máte právo nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, zlikvidovali. Týka sa to papierových dokumentov, ktoré sa skartujú, alebo údaje, ktoré sa vymažú. Vyhovieme vám len v prípade, keď nemáme zákonnú povinnosť vaše osobné údaje spracovávať, nie sme viazaní ďalšími zmluvami.

  Ak vaše osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované alebo odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie alebo podáte námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo osobné údaje boli spracované protiprávne alebo osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti alebo osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s návrhom služieb informačnej spoločnosti, vaše osobné údaje vymažeme.

  Právo na obmedzenie spracovania

  V prípade, že využijete toto právo, máte právo na pozastavenie spracovania osobných údajov.

  Právo na prenosnosť

  Pokiaľ ste sa dostali do situácie, že potrebujete svoje osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo preniesť osobné údaje priamo k správcovi, sme povinní tieto štruktúrované údaje poskytnúť, ak je to technicky možné.

  Neposkytnutie osobných údajov:

  Máte právo odmietnuť poskytnutie vašich osobných údajov, avšak ak je nevyhnutné ich od vás žiadať, nemôžeme vám následne poskytnúť našu službu, predať tovar, zamestnať vás, prijať vás na pohovor, vpustiť do objektu areálu prevádzkovateľa a pod.

  Odvolanie súhlasu

  V prípadoch, keď ku spracovaniu vašich osobných údajov vyžadujeme váš súhlas, ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov po dobu, čo bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie vašich osobných údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú.

  Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Pokiaľ sa domnievate, že niečo s vašimi údajmi nie je v poriadku, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka, ktorý rieši spracovávanie osobných údajov. Kontaktovať ho môžete na emailovej adrese: <gdpr@sk.ecs-engineering.net, prípadne na adrese prevádzkovateľa ECS Slovensko,  s r.o., Opletalova 75, 841 07  Bratislava, SR.

  Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

  Dotknutá osoba, ktorá má za to, že v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov spoločnosťou ECS Slovensko,  s r.o., Opletalova 75, 841 07  Bratislava, SR, IČO: 44 996 365, je dotknutý na jeho právach ustanovených Nariadením, zákonom na ochranu osobných údajov alebo osobitným predpisom v oblasti ochrany osobných údajov, je oprávnený obrátiť sa s návrhom na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.


  Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12, 820 07 Bratislava, SR
  IČO: 36 064 220
  telefón: +421 /2/ 3231 3214
  email: statny.dozor@pdp.gov.sk


  Zodpovedná osoba

  Spoločnosť ECS Slovensko,  s.r.o., Opletalova 75, 841 07  Bratislava, SR, IČO: 44 996 365 určila zodpovednú osobu za účelom riadneho a včasného výkonu činností súvisiacich s ochranou osobných údajov podľa Nariadenia a zákona na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov spoločnosťou a uplatňovaním jej práv.

  Na adrese gdpr@sk.ecs-engineering.net riešime striktne otázky a konzultácie súvisiace s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR).

  Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú:

   

  Zodpovedná osoba (DPO) prevádzkovateľa:
  Meno : Ing. Michal Marák
  Email :marak@sdcba.sk
  Tel.kontakt : +421 907 813 338

  Slovník pojmov

  Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

  Súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

  Genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby,

  Biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,

  Údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,

  Spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

  Obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,

  Profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,

  Pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,

  Logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme,

  Šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,

  Online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,

  Informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

  Porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim,

  Dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

  Prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,

  Sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

  Príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

  Treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

  Zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona.

  Prevádzkovateľ:
  ECS Slovensko,  s r.o.
  Ing. Michal Marák - štatutárny orgán – konateľ

  Informácie

  • O nás... Niečo o našej spoločnosti
  • Kontakty Kontaktné údaje spoločnosti a pracovníkov na jednotlivých oddeleniach
  • Na stiahnutie Etické kódexy