SK EN

Budova ECS Budova ECS-OZ Automatická prevodovka Automatická prevodovka

Vitajte na stránkach ECS Slovensko ...

Budova ECS Slovensko

Budova ECS Slovensko odštepný závod

Spoločnosť ECS Slovensko, s.r.o. je súčasťou holdingu Küster Küster so sídlom v Ehringshausene v Spolkovej republike Nemecko. Výrobným programom spoločnosti sú komponenty pre automobilový priemysel. Hlavný rozsah výroby predstavujú montážne práce a kompletáž výrobkov.

V roku 2017 bol založený odštepný závod so sídlom v obci Vlkanová a názvom ECS Slovensko, s.r.o. odštepný závod Vlkanová

Spoločnosť sa v záujme kvality, ochrany životného prostredia a zdravia svojich zamestnancov zaväzuje dodržiavať nasledujúce zásady:

 • Vysoká kvalita našich výrobkov a služieb sú najvyššími firemnými cieľmi, pričom orientáciou na zákazníka dosahujeme jeho vysokú spokojnosť.
 • Naše pokyny pre kvalitu sú záväzné. Implementácia pokynov pre zabezpečenie kvality je primárnym cieľom spoločnosti. Dodatočné požiadavky našich zákazníkov sú realizované efektívne.
 • Neustále zlepšovanie prostredníctvom inovácií a využitím najmodernejších technológií znamená náskok pred konkurenciou a zároveň podporuje aktívnu účasť všetkých zamestnancov v príslušných oblastiach.
 • Chrániť životné prostredie (ŽP) operatívnym riadením produkcie svojich odpadov, emisií do ovzdušia, emisií do vôd, spotreby energií a ďalších vplyvov vznikajúcich v procese výroby ako aj v podporných činnostiach.
 • Top firemnou filozofiou je neustále zlepšovať produkty, procesy, systém riadenia kvality a ochrany ŽP, znižovať nepriaznivé vplyvy činností spoločnosti a prijímať opatrenia na prevenciu znečistenia ŽP.
 • Sledovať a dodržiavať právne predpisy, rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy, ako aj požiadavky ostatných zainteresovaných strán v oblasti ŽP, týkajúce sa spoločnosti.
 • Pri informovaní a vzdelávaní zamestnancov dbať na otázky kvality, ochrany ŽP a každého zamestnanca informovať o jeho povinnostiach v systéme riadenia ochrany ŽP.
 • Zásadný prínos pre dosiahnutie našich cieľov kvality a environmentu nesú naši zamestnanci. Spolupracovať s dodávateľmi a zmluvnými partnermi v otázkach ochrany ŽP a podnecovať ich, aby sa podieľali na ochrane ŽP.
 • Podporovať otvorenú komunikáciu so zákazníkmi, s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a mimovládnymi organizáciami v oblasti kvality a ochrany ŽP.
 • Táto politika kvality a environmentu je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

  V Bratislave, dňa 5.1.2017

  Ing. Michal Marák
  konateľ

Informácie

 • O nás... Niečo o našej spoločnosti
 • Kontakty Kontaktné údaje spoločnosti a pracovníkov na jednotlivých oddeleniach
 • Na stiahnutie Etické kódexy